تحلیل بازی های رایانه ای تولید شده توسط شرکت های غربی
39 بازدید
موضوع: جامعه شناسی
مصاحبه کننده : صدای مرکز همدان
محل مصاحبه : صدا و سیمای همدان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : صدای مرکز همدان
تعداد شرکت کننده : 0