شرایط و ویژگی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی
39 بازدید
موضوع: علوم سیاسی
مصاحبه کننده : سیمای مرکز همدان
محل مصاحبه : سیمای مکز همدان
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه استانی همدان
تعداد شرکت کننده : 0