امام حسین(ع) در منابع اهل سنت
44 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : شبکه4 سیمای جمهوری اسلامی ایران
محل مصاحبه : ستاد منطقه 2 سازمان تبلیغات اسلامی
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه4 سراسری سیما
تعداد شرکت کننده : 0