سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
ستاد منطقه 2 کشوری سازمان تبلیغات اسلامی 
محقق و پژوهشگر 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه فرهنگی ـ هنری امین جوان 
عضو گروه سیره و تاریخ 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
معاون دفتر نهاد در دانشگاه آزاد اسلامی همدان 
1384/10/01 
1388/03/18 
فرهنگی - اجرایی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم(ع) 
عضو شورای علمی گروه سیره و اخلاق دانشنامه پیامبر اعظم(ص) 
 
 
ارزیابی،ویرایش و نگارش مقالات  
همکاری 
پژوهشگاه حضرت معصومه(س) وابسته به جامعه الزهرا(س) 
عضو گروه اخلاق 
 
 
استاد راهنما 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
ویراستار علمی 
 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس اخلاق 
 
ادامه دارد 
فرهنگی 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
مسئول دفتر دانشگاه فرهنگیان همدان 
1393/12/24 
ادامه دارد 
فرهنگی-اجرایی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی همدان 
مدرس 
1386/06/01 
1388/06/06 
اندیشه اسلامی1 و 2 
تدریس 
دانشگاه صنعتی همدان 
مدرس 
 
 
اندیشه اسلامی1 و 2 
همکاری 
نهادنمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاهها 
مسئول دفتر نهاد در دانشگاه فرهنگیان همدان 
1394/12/24 
ادامه دارد 
فرهنگی-اجرایی